Algemene voorwaarden Natuurgeneeskundig praktijk Alinare

Definities

Natuurgeneeskundige praktijk Alinare van Alina Oudman is een eenmanszaak gevestigd in Apeldoorn aan Orderparkweg 5. De cliënt/e is een natuurlijke persoon die met Natuurgeneeskundig praktijk Alinare een behandelovereenkomst aangaat. Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel het life consult op locatie als voor het e-consult.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, mondeling en schriftelijk, gesloten tussen Natuurgeneeskundige praktijk Alinare en de cliënt.

Uitvoering van de overeenkomst

Natuurgeneeskundige therapeut zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cliënt zal ervoor zorgen dat alle gegevens , zowel medisch als niet medisch, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan de therapeut worden meegedeeld. Natuurgeneeskundige therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte , mogelijk incorrecte en/of onvolledige gegevens.

Wijziging van de behandeling

Indien tijdens het behandelingsproces blijkt dat het voor een behoorlijk herstel noodzakelijk is om het behandelplan te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aanpassen. Natuurgeneeskundig therapeut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Geheimhouding

Natuurgeneeskundige therapeut heeft geheimhoudingsplicht van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de behandeling of van een andere bron is verkregen. De medische gegevens van de cliënt vallen hieronder. De medische gegevens van de cliënt worden zorgvuldig bewaard gedurende de behandeling en tot 15 jaar na het laatste bezoek i.v.m. de eisen die aan de praktijk worden gesteld. Daarna zullen die gegevens op een veilige manier worden vernietigd. Aan derden zoals bijvoorbeeld de werkgever, arts, specialist, partner, familieleden etc. van de cliënt, zal alleen informatie verstrekt worden nadat hiertoe schriftelijk toestemming is gegeven. De cliënt/e mag te allen tijde zijn/haar dossier inzien, dan wel een kopie hiervan opvragen.

Klachten

Natuurgeneeskundige praktijk Alinare is aangesloten bij het CAMCoop, een samenwerkingsverband van Beroepsorganisaties in het complementair-alternatieve zorgveld. Het CAMCoop waarborgt de kwaliteit van aangesloten therapeuten. Indien u ontevreden bent over de behandeling en u komt er onderling niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging (NWP). Op de website van het CAMCoop staat de klachtenprocedure vermeldt.

Betaling

Cliënt dient het factuurbedrag in contanten te betalen na de behandeling, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen. Bij overboeking dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening. Bij te late betaling zal ik te eniger tijd een incassobureau inschakelen en is cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan.

Verhindering

Wanneer de cliënt verhinderd is , dient dit minimaal 24 uur van tevoren te worden aangegeven, zodat de therapeut in de mogelijkheid wordt gesteld deze plaatst op te vullen. Wanneer de cliënt niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht. De cliënt is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om verhindering telefonisch of per e-mail door te geven. Indien de cliënt telefonisch geen contact krijgt met de therapeut, spreekt hij/zij een bericht in op de voicemail met daarin naam, telefoonnummer, datum en tijdstip van de te annuleren afspraak en reden van annulering of stuurt alsnog een email met eerdergenoemde gegevens. Cliënt ontvangt dan z.s.m. een bevestiging van de annulering.