Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw natuurgeneeskundig therapeut een dossier over u aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig zal omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren , bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Gebruik door gelijkwaardige therapeut bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen.

Bovenstaande informatie wordt nogmaals toegelicht bij een eerste consult bij mij in de praktijk of in het geval van een e-consult , telefonisch. Als ik vanwege andere doeleinden gebruik wil maken van uw gegevens , dan zal ik u eerst expliciet om toestemming vragen.

Inzage dossier

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. Dit kunt u per mail kenbaar maken. Uw dossier wordt volgens de wettelijke termijn 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden , zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, korte omschrijving van de behandeling of de prestatie code, 24005 - staat voor Overig Natuurgeneeskunde, 24001 voor behandeling fytotherapie.